Abychom Vám zaručili čas na individuální konzultaci, domluvte si prosím dopředu konkrétní termín návštěvy i mimo otevírací dobu

Poučení o zpracování osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů

Společnost Aida home project, s.r.o. garantuje vysoký standard ochrany a pravidel v nakládání s osobními údaji svých klientů. Ochranu osobních údajů klienta považujeme za naši klíčovou povinnost a s osobními údaji nakládáme vždy výhradně v souladu s platnou právní úpravou.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám otevřeně informace o tom, jaké osobní údaje jako správce osobních údajů shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, jak dlouho je uchováváme a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany údajů.

Jaké osobní údaje klienta Aida home project shromažďuje a zpracovává?

Aida home project shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje: identifikační údaje, kontaktní údaje, a také údaje o tom, které naše produkty či služby vám poskytujeme a jak je využíváte. Shromažďujeme také záznamy z naší písemné komunikace a případně protokoly z ústní komunikace. Pokud nám to nastavením používaných aplikací nebo internetového prohlížeče umožníte, můžeme získat a zpracovávat i další údaje.

Více:
Osobní údaje, které Aida home project může zpracovávat bez souhlasu klienta:

 • identifikační údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta: jméno; příjmení; pohlaví (pokud je zjevné z jiných poskytnutých údajů); titul (pokud byl klientem uveden); podpis (v případě písemného vyhotovení smlouvy v tištěné podobě); u klienta-fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo, místo podnikání a IČO)
 • kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • údaje o využívání produktů a služeb - údaje o sjednání a využívání našich produktů a služeb, včetně údajů o průběhu a plnění nebo porušení smluvních vztahů s Aida home project (např. údaje o neuhrazených objednávkách v prodlení apod.)
 • záznamy telefonických hovorů a záznamy jiné komunikace – hovory nahráváme v případech, kdy to po nás vyžaduje legislativa.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě souhlasu klienta, jsou přesně vymezeny v tomto souhlasu při jeho udělení.

Jak dlouho Aida home project údaje zpracovává?

Aida home project zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání kteréhokoli smluvního vztahu s Aida home project a dalších 5 let po zániku příslušného smluvního vztahu s Aida home project nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů, pokud zpracování probíhá na jeho základě. V případě, že k uzavření smluvního vztahu nedojde, zpracovává Aida home project osobní údaje po dobu 1 roku od zrušení objednávky nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů, pokud zpracování probíhá na jeho základě. V odůvodněných případech (např. pokud nám to ukládá zákon) zpracováváme některé osobní údaje získané jinak než na základě souhlasu až po dobu 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s Aida home project.

Musím osobní údaje Aida home project poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s Aida home project dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a bez některých údajů Aida home project nedokáže požadovanou službu poskytnout.

Více:
Údaje nutné pro uzavření obchodu jsou: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní (doručovací/fakturační) adresa; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo.

Z jakých zdrojů Aida home project osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a poskytováním služeb, údaje z dostupných veřejných rejstříků v případě podnikajících osob. Na základě Vašeho zvláštního souhlasu můžeme zpracovávat také další údaje například z průzkumů spokojenosti.

Více:
Osobní údaje Aida home project získává:

 • přímo od klienta při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci;
 • z veřejně přístupných rejstříků (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.);
 • případně od dalších subjektů, pokud k tomu dal klient svůj souhlas.

K jakým účelům Aida home project osobní údaje využívá a zpracovává a na základě jakého titulu?

Aida home project zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů:

 • z titulu splnění povinností, které jí ukládá zákon;
 • z titulu uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi, pokud je to nezbytné;
 • z titulu oprávněného zájmu (pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, pro zajištění bezpečnosti provozu a předcházení podvodům, pro analýzy a vyhodnocování možných rizik a pro přímý marketing vlastních produktů).

Se souhlasem klienta zpracováváme údaje:
pro marketingové účely nad rámec oprávněného zájmu.

Více:
Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely (v závorce jsou vždy uvedeny kategorie osobních údajů zpracovávané pro daný účel):

 • pro dodržení našich právních povinností, zejména
 • splnění povinností při identifikaci a kontrole klienta;
 • plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o využívání produktů a služeb);
 • plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí (exekuce) (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o využívání produktů a služeb);
 • splnění archivačních povinností (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o využívání produktů a služeb).
 • uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi
  Jde zejména o uskutečnění obchodu nebo jiného plnění smlouvy mezi Aida home project a Vámi. Osobní údaje jsou potřebné mj. k tomu, aby bylo možné obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních rizik, včetně jednání o uzavření nebo změně smlouvy s Vámi (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o využívání produktů a služeb);
 • existující oprávněný zájem Aida home project, zejména pro
  ochranu práv a právem chráněných zájmů Aida home project, oprávněných příjemců nebo jiných příslušných osob, například při vymáhání pohledávek, postoupení pohledávek, realizace zajištění nebo jiného uplatnění pohledávek (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o využívání produktů a služeb);
 • rozvoj a vývoj poskytovaných služeb (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o využívání produktů a služeb);
 • řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o využívání produktů a služeb);
 • přímý marketing vlastních produktů a služeb – nabídka dalších produktů Aida home project komunikačními kanály, které nezahrnují elektronické prostředky (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o využívání produktů a služeb).

Pouze na základě Vašeho souhlasu zpracovává Aida home project Vaše osobní údaje pro následující účely:

 • průzkum spokojenosti (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o využívání produktů a služeb);
 • nabízení produktů a služeb; jde zejména o šíření obchodních sdělení různými kanály včetně elektronických prostředků (email, SMS), případné nabízení produktů našich obchodních partnerů. Za účelem analýzy a šíření obchodních sdělení může být prováděno detailní profilování uživatelů.

Jakým způsobem Aida home project zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Aida home project disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Více:
Aida home project aplikuje vysoký standard ochrany svých IT a jiných systémů, tudíž Vaše data jsou adekvátně chráněná. Na základě pravidelně prováděných analýz rizik implementujeme řadu opatření pro jejich snižování například:

 • kontrolní postupy a procedury v oblastech dat,
 • postupy a procedury pro prevenci ztráty dat (redundantní infrastruktura, omezení datových přenosů, zálohování a archivace dat v zabezpečených/chráněných uložištích),
 • postupy pro řízení uživatelských identit a přístupových práv,
 • fyzické zabezpečení datových uložišť a pracovišť (řízený přístup, elektronický zabezpečovací systém s odpovídajícími bezpečnostními bariérami a vstupními kontrolami),
 • zabezpečení přenosů dat (IDS/IPS, firewalls, šifrování datových přenosů),
 • zabezpečení koncových stanic a serverů (antivirus, firewalls, šifrování dat),
 • zabezpečení aplikací (autentifikace, autorizace, logování aktivit, pravidelné testování zranitelnosti).

Komu Aida home project osobní údaje poskytuje nebo předává?

Aida home project předává osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv Aida home project.

Aida home project může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama Aida home project. Údaje mohou být předány také dodavatelům zajišťujícím pro Aida home project služby jako rozesílání pošty, marketingových sdělení apod. Přesný seznam zpracovatelů a dodavatelů, kterým jsou předávány osobní údaje naleznete na webových stránkách Aida home project.
Se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Více:
Aida home project předává Vaše osobní údaje:

 • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, pokud je k tomu takovým orgánem nebo jiným subjektem vyzvána - jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře - soudní komisaře, insolvenční správce apod.;
 • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv Aida home project, např. pojišťovnám nebo pojistnému brokerovi při uplatnění pojistného nároku, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
 • specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel“), které pro Aida home project provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů; za zpracovatele vybírá Aida home project po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která jí poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů; Zpracovatelé, pokud nějaké existují, jsou uvedeni v  samostatném dokumentu dostupném na webových stránkách;
 • dodavatelům služeb, které Aida home project využívá – například marketingové agentury, advokáti, poskytovatelé poštovních služeb, subjekty spolupracující na věrnostních programech. Seznam dodavatelů, pokud nějaké existují, kterým jsou v odůvodněných případech předávány osobní údaje naleznete na webových stránkách Aida home project.

Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k údajům, které o Vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, pokud ovšem není nutné je dále zpracovávat pro splnění právních povinností nebo tehdy, kdy je jich třeba, abychom Vám mohli nadále poskytovat služby.

Více:
Právo na přístup Vám poskytne přehled o osobních údajích, které o Vás zpracováváme. Neposkytneme údaje, které se týkají dalších osob nebo se dotýkají práv třetí strany. V případě opakovaného, zjevně nedůvodného nebo nepřiměřeného uplatnění tohoto práva má Aida home project právo odmítnout žádosti vyhovět, popř. požadovat za poskytnutí přehledu přiměřenou náhradu, která nebude převyšovat náklady nezbytné k jeho poskytnutí..
Právo na přenositelnost Vám umožňuje získat některé vybrané údaje v podobě souboru ve strojově čitelném formátu, který můžete poskytnout jinému správci. Neposkytneme údaje, které se týkají dalších osob nebo práv třetí strany.
Oprava údajů – Máte povinnost oznámit nám změny osobních údajů. Pokud zjistíte že jsou vaše údaje nepřesné nebo nesprávné, samozřejmě je opravíme.
Máte právo požádat Aida home project o vymazaní údajů, které jsou zpracovávány neoprávněně. Data, která musíme zpracovávat, abychom splnili zákonnou povinnost nebo Vám mohli dál poskytovat služby není možné vymazat i když o to požádáte. Jakmile skončí účel pro který jsme Vaše údaje zpracovávali, smažeme nebo anonymizujeme je sami.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případech, kdy Aida home project zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případech, kdy dochází ke zpracování Vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování podat námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku balančního testu Vás budeme informovat. Námitce proti zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy.

Více:
Odvolání souhlasu můžete provést v sídle Aida home project nebo stejným způsobem jako můžete podat stížnost.
Podání námitky je třeba provést písemně, doručením na pobočku nebo na email aida@aidahome.cz

Kam se můžete obrátit pro další informace, kde můžete uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Klient má kdykoli možnost obrátit se na informační linku +420 702015617, nebo e-mailovou zprávou na Pověřence pro ochranu osobních údajů aida@aidahome.cz, kde mu budou zodpovězeny veškeré dotazy týkající se problematiky osobních údajů.


Více:
Podat žádost o uplatnění práv nebo případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze kterýmkoliv vhodným způsobem, zejména některým z následujících způsobů:
· návštěvou sídla společnosti,
· telefonicky na čísle +420 702015617
· e-mailem na adresu aida@aidahome.cz, nebo
· dopisem.

Jak Aida home project informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Toto Poučení je veřejně přístupné na internetových stránkách Aida home project www.aidahome.cz, a na vyžádání v sídle Aida home project.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?
Máte právo se obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů se stížností, zejména pokud by se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů.

Více:
adresa Úřadu je :
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
www.uoou.cz